UDLEJNINGSBETINGELSER

1.         Lejen beregnes pr. påbegyndt dag/time gældende fra det tidspunkt, materiellet forlader vores adresse, til
            og med den dag/time materiellet er tilbageleveret til vores adresse.

2.         Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om Det Lejede Materiel benyttes eller ej. Ved
            dagsleje regnes normalt med 5-dages arbejdsuge á 8 timer. Ved yderligere brug beregnes ekstra dage pr.
            påbegyndt 8 timer.

3.         Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til
            brændstof, smøring, elektricitet og lignende. 

4.         Det lejde materiel skal tilbageleveres rengjort og iøvrigt i samme stand som ved modtagelse.

5.         Eventuelle skader eller mangler som følge af overlast, fejlagtig brug af eller lignende, samt nødvendig
            rengøring betales af lejer.

6.         Så længe lejemålet varer, har lejer det fulde ansvar for enhver skade, det lejede materiel og dets benyttelse
            måtte påføre eventuelle tredjemand.

7.         De anførte priser omfatter ikke transport til og fra lejers adresse. Pris for transport kan aftales med udlejer.

8.         Ved udlejning skal returneringstidspunktet aftales. Såfremt udlejningsmaterialet ikke returneres til det aftalte
            tidspunkt eller der er lavet ny aftale, beregnes der dobbelt leje af den overskredne tidsperiode.

9.         Udlejer forbeholder sig ret til uden varsel at ændre betingelserne på denne side.

10.       Lejer bærer enhver risiko og ansvar for skade forvoldt af og på det Lejede Materiel. Lejer er forpligtet til at
            tegne forsikring for hele lejeperioden i anerkendt dansk forsikringsselskab, medmindre Lejer
            dokumenterer, at der for hele lejeperioden er tegnet en, som dækker det lejede materiel.

            Enhver beskadigelse, som ikke fuldt ud dækkes af forsikringen betales/erstattes af lejeren. Enhver skade
            skal straks anmeldes til Stenderup Dalmose. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes
            til politiet med anmodning om, at rapport sendes til Stenderup Dalmose senest inden for 48 timer efter
            anmeldelsen.

11.       Det er lejers ansvar at førere af materiellet har fornødent førerbevis og har modtaget den nødvendige
            instruktion før brug.

12.       Stenderup Dalmose kan til enhver tid forlange forudbetaling af lejeafgiften.

13.       I enhver tvist, som ikke løses i mindelighed Stenderup Dalmose og lejer imellem, benyttes byretten Næstved.

14.       Det Lejede Materiel forbliver i lejeperioden Stenderup Dalmoses ejendom og må ikke pantsættes eller på
            anden måde stilles til sikkerhed overfor tredjemand

15.       Stenderup Dalmose kan uden varsel afbryde lejmålet, da alle maskiner er til salg. Lejer har dog forkøbsret.